Sisteme Solare

On – Grid

Një Impiant Fotovoltaik On-Grid eshtë një Impiant i lidhur me rrjetin energjitik. Ai përbehet nga Panelet Fotovoltaik dhe Inverteri. Panelet konvertojnë energjinë diellore në rrymë

elektrike të vazhdueshme, ndersa Inverteri e kthen këtë në rrymë elektrike alternative, e cila është rryma që përdoret nga rrjeti energjitik.

 Ky hap është i nevojshëm pasi të gjitha pajisjet elektrike janë dizenjuar të punojnë më rrymë elektrike alternative. Nëse Impianti prodhon më tepër energji se sa nevojitet nga shtëpia, atëherë energjia e tepërt hyn në rrjetin energjitik dhe kjo sasi zbritet nga matësi i energjisë (sahati). Në rastin kur shtëpia ka nevojë për më tepër rrymë nga sa paneli është duke prodhuar, kjo mangësi rrymë merret nga

rrjeti energjitik.

Off – Grid

Një Impiant Fotovoltaik Off-Grid është një Impiant i pavarur i cili nuk është i lidhur me rrjetin energjitik. Ai përbehet nga Panelet Fotovoltaik, Inverteri, Rregullatori dhe Bateria. Rregullatori shërben për të lidhur Panelet me Baterinë. Nese Impianti prodhon më tepër energji se sa nevojitet nga shtëpia (zakonisht gjatë kohës së drekës), atëherë energjia e tepërt ruhet në Bateri.

Më vonë, kur shtëpia ka nevojë për më tepër energji nga sa paneli është duke prodhuar (zakonisht gjatë darkës dhe mëngjesit), kjo mangësi rryme merret nga Bateria.

On – Grid me bateri

(lidhje AC)

Një impiant fotovoltaik On-Grid mund të përmisohet duke i shtuar një

bateri. Për këtë lloj lidhjeje nevojitet edhe një inverter special, i cili mund

të lidhet edhe me baterinë. Për sistemet diellore të mëdha është më eficent

përdorimi i një lidhjeje AC. Këto sisteme kanë një eficens energjie më të lartë

në krahasim me sistemet me lidhje DC. Inverteri fotovoltaik konverton direkt

energjinë diellore në AC. E gjithë energjia e tepërt që nuk përdoret nga

konsumatori AC përdoret për të karikuar baterinë.

On – Grid me bateri

(lidhje DC)

Përveç lidhjes AC, ekziston edhe lidhja DC. Në këtë lloj lidhjeje energjia diellore përdoret fillimisht për të karikuar baterinë dhe më pas ajo konvertohet në rrymë AC nga inverteri. Njësoj si në lidhje AC, edhe në lidhjen DC nevojitet një inverter i veçantë, i cili ka dhe një rregullator që bën të

mundur karikimin e baterisë. Për sistemet e vogla është më ekonomik përdorimi i kësaj lidhjeje, ndërsa për sistemet e mëdha nevojitet më tepër se një kontrollues, duke rritur ndjeshëm kostot. Për këtë arsye në sistemet e mëdha

përdoret një lidhje AC.

On – Grid me bateri

dhe gjenerator (lidhje AC)

Përveç bateris, një sistem

On-Grid me lidhje AC mund të përmisohet me shtimin e një gjeneratori. Një

sistem i tillë ka një back-up të zgjeruar dhe garanton një furnizim energjie non-stop. Nëse për shëmbull ndodh një problem në rrjet dhe

bateritë janë bosh dhe në të njëjtën kohë kemi dhe një sasi energjie diellore

të limituar atëherë inverteri do të ndez automatikisht gjeneratorin. Sapo

gjeneratori të mos duhet më, do të ndalohet përsëri automatikisht nga

inverteri. Në këtë rast nevojitet një tjetër lloj inverteri i cili mund të

pranoj dy burime AC dhe e ndërron në mënyrë inteligjente input-in midis tyre.

On – Grid me bateri dhe gjenerator (lidhje DC)

Njësojsi sistemet On-Grid me lidhje AC, edhe sistemet On-Grid me lidhje DC mund tëpërmisohen duke shtuar një gjenerator. Kjo do të krijonte siguri në rastin enjë rrjeti që vuan nga shkëputje energjitike gjatë momenteve kur mungonfurnizimi me energji diellore. Për këtë lidhje nevojitet nje lloj inverterispecial, i cili automatizon komplet procesin e fikjes dhe ndezjes midis rrjetitdhe gjeneratorit.

OF – Grid me gjenerator (lidhje AC)

Në menyrë të ngjashme me sistemet On-Grid, edhe sistemet Off-Grid mund të

lidhen AC ose DC dhe mund të suportohen gjithashtu edhe nga një gjenerator.

Lidhja AC është më e leverdisshme për sisteme të mëdha, sepse ka kosto më të

ulët se lidhja DC. Inverteri nis dhe ndalon automatikisht gjeneratorin duke

maksimizuar kështu përdorimin e energjisë solare.

Of – Grid me bateri dhe gjenerator (lidhje DC)

Njësoj si në sistemet On-Grid, edhe në sistemet Off-Grid lidhja DC është e

përshtatshme për impiante të vogla. Këto impiante mund të suportohen sigurisht

edhe nga një gjenerator. Në këtë rast përdoret një inverter special i cili ndez

dhe fik automatikisht gjeneratorin duke maksimizuar përdorimin e energjisë

diellore dhe duke siguruar një jetëgjatesi të lartë për baterinë.

OF – Grid me turbinë me erë

Një tjetër opsion për sistemet Off-Grid është shtimi i një turbine me erë. Kjo do

të kërkonte një rregullator ere, i cili do të stabilizonte energjinë e prodhuar

nga turbina e erës. Sisteme të tilla mund të suportohen gjithashtu edhe nga një

gjenerator.